Roedd tîm prosiect CorCenCC yn cynnwys:

 • Academyddion sy’n gweithio ym meysydd iaith, addysg a chyfrifiadura o Brifysgolion Caerdydd, Abertawe, Caerhirfryn a Bangor [gweler Tîm Rheoli CorCenCC, a Cydweithwyr academaidd, isod]
 • Cynorthwywyr ymchwil, cynorthwywyr prosiect a myfyrwyr PhD ym Mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Caerhirfryn a Bangor [gweler Ymchwilwyr, isod]
 • Ymgynghorwyr ag arbenigedd mewn ieithyddiaeth corpora a llunio corpora, o Ganada, Lloegr, Japan, UDA a Chymru [gweler ymgynghorwyr, isod]
 • Defnyddwyr Cymraeg yn y gymuned ac yn broffesiynol, gwneuthurwyr polisi ac addysgwyr [gweler Grŵp Cynghori’r Prosiect, isod]
 • Llysgenhadon

Mae aelodau’r tîm a rolau’r prosiect wedi’u rhestru isod – heblaw lle y nodir dyddiadau, cymerwyd rhan yn y prosiect o 1 Mawrth 2016 hyd at 31 Awst 2020.

Hefyd, hoffem gydnabod a diolch i (i) Lowri Williams, Lorena Varona, Alys Greene a Katharine Young am eu cymorth gweinyddol i’r prosiect (ii) ein myfyrwyr interniaeth, Alys Greene, Sioned Johnson-Dowdeswell, Tesni Galvin, Anelia Kurteva a Sali Nicols, a’r (iii) tîm 100+ o drawsgrifwyr a gwirwyr rheoli ansawdd.

Tîm Rheoli CorCenCC

Dawn-Knight Tess Fitzpatrick Steve Morris

Dawn Knight (PI)

Prifysgol Caerdydd

Tess Fitzpatrick

Prifysgol Abertawe

Steve Morris

Prifysgol Abertawe

Cydweithwyr academaidd

Jeremy Evas Scott Piao

Jeremy Evas 

Prifysgol Caerdydd

(2016-2018)

Alex Lovell

Prifysgol Abertawe

(2018-20)

Jonathan Morris

Prifysgol Caerdydd

(2018-20)

Scott Piao

Prifysgol Caerhirfryn

(2015-2019)

Mark Stonelake

Paul Rayson

Prifysgol Caerhirfryn

Irena Spasić

Prifysgol Caerdydd

Mark Stonelake

Prifysgol Abertawe

(2016-18)

Enlli Môn Thomas

Prifysgol Bangor

Ymchwilwyr

Josh Ignatius Ezeani Vignesh

Laura Arman

Prifysgol Caerdydd

(2019-20)

Josh Davies

Prifysgol Bangor

(2018-20)

Ignatius Ezeani

Prifysgol Caerhirfryn

(2018-20)

Vignesh Muralidaran

Prifysgol Caerdydd

(2016-20)

Jennifer Needs Steven Neale Mair Rees Bethan

Jennifer Needs

Prifysgol Abertawe

(2016-19)

Steven Neale

Prifysgol Caerdydd

(2016-19)

Mair Rees

Prifysgol Abertawe

(2016-19)

Bethan Tovey

Prifysgol Abertawe

(2018-20)

Gareth Watkins Lowri picture

 

Gareth Watkins

Prifysgol Caerdydd

(2017-19)

Lowri Williams

Prifysgol Caerdydd

(2017-19)

Ymgynghorwyr

Laurence Anthony Tom Cobb Margaret Deuchar

Laurence Anthony

Prifysgol Waseda

Thomas Michael Cobb

Prifysgol Québec ym Montréal

Margaret Deuchar

Prifysgol Caergrawnt

Kevin Donnely Michael McCarthy Kevin Scannell

Kevin Donnelly

Llawrydd

Michael McCarthy

Prifysgol Nottingham

Kevin Scannell

Prifysgol Saint Louis

Grŵp Cynghori’r Prosiect

 • Gwen Awbery, Prifysgol Aberystwyth / Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Karen Corrigan, Athro Ieithyddiaeth a Saesneg, Prifysgol Newcastle
 • Emyr Davies, CBAC-WJEC
 • Andrew Hawke, Rheolwr Gyfarwyddwr Geiriadur Prifysgol Cymru
 • Aran Jones, Awdur cyrsiau a Phrif Weithredwr SaySomethingin.com Cyf
 • Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr, Bangor
 • Gareth Morlais, Arbenigwr technoleg a chyfryngau cymdeithasol Cymraeg yn Uned Iaith Gymraeg, Llywodraeth Cymru
 • Mair Parry-Jones, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Owain Roberts, Pennaeth Ymchwil Gweithredol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
 • Maggie Tallerman, Athro Ieithyddiaeth, Prifysgol Newcastle
 • Colin Williams, Cymrawd, Coleg Sant Edmwnd, Prifysgol Caergrawnt

Llysgenhadon

Mae llysgenhadon CorCenCC yn cynrychioli cwmpas a chyrhaeddiad y prosiect, a’i berthnasedd i fywyd Cymreig.

Cerys-e1459590850837 Nigel-Owens-8-e1459586911930 Nia-Parry.2-e1459930366879 DWD-Photo-e1459586837920
Cerys Matthews Nigel Owens Nia Parry Damian Walford Davies

Dyma’r hyn y mae ein llysgenhadon CorCenCC yn ei ddweud:

“Mae’n bleser mawr gen i gefnogi’r Corpws Cenedlaethol Cyfoes Cymraeg…adnodd Cymraeg am ddim, ar–lein fydd yn ffynhonnell gwybodaeth gyfoethog i artistiaid creadigol, datblygwyr meddalwedd, cyfieithwyr, dysgwyr, athrawon, llunwyr polisi, ac unrhyw un sydd eisiau ymwneud â’r hyn sy’n gwneud ein hiaith fyw, real yn ddyrys, yn amryddawn ac yn hardd.”  Cerys Matthews

“Mae’r prosiect yma’n mynd â’n gwybodaeth a’n defnydd o’r Gymraeg i lefel newydd. Bydd y corpws yn cynnwys enghreifftiau o’r Gymraeg o bob pau: o’r cae rygbi a’r stiwdio deledu, i areithiau gwleidyddol a gwerslyfrau academaidd. O’r diwedd, bydd gan ddysgwyr, geiriadurwyr, darlledwyr a phawb sy’n defnyddio’r iaith bob dydd gofnod o iaith ‘bywyd go iawn’ a fydd yn ein helpu i weld sut mae Cymraeg cyfoes yn cael ei defnyddio mewn gwirionedd.”  Nigel Owens

“Bydd yn treiddio i sut mae ein hiaith yn esblygu a datblygu a sut rydym yn ei defnyddio yn y Gymru gyfoes. Mae hi’n cynnig ffenest i ni i weld ein heniaith hardd, gyfoethog, farddonol, a bydd yn rhoi dealltwriaeth i ni ohoni a chipolwg i ni o’i dyfodol. Byddwn yn dysgu am sut rydym yn defnyddio strwythurau a brawddegau a phatrymau, treigladau, bratiaith a iaith lafar, iaith testun ac e-bost, sut rydym yn talfyrru, beth rydym yn ei ddweud a sut rydym yn ei fynegi. Yn fy marn i bydd y gwaith hwn o bwysigrwydd hanesyddol, nid yn unig yn ieithyddol ond fel cofnod o’n hanfod fel cenedl a’n lle yn y byd.” Nia Parry

“Mae CorCenCC yn cyflythrennu a chysylltu. Ffrwyth cydweithio rhwng cymunedau a cholegau, bydd y corpws yn cynnig cipolwg ar ein bywydau amlgyfryngol a’n hunaniaethau haenog. Dyma brosiect angenrheidiol a fydd yn datgelu ‘cyflawn we’ ein defnydd cyfredol o’r Gymraeg yn ei holl hyblygrwydd.” Damian Walford Davies

Yn ôl i’r brig